Even­tový mar­ke­ting z nášho pohľadu

V even­to­vom mar­ke­tingu ide o inter­akciu, zau­jatie a inšpi­ro­vanie spo­tre­bi­teľa v priamom kon­takte. Ide o tesný kon­takt so zákaz­ní­kom a jeho zá­ži­tok. Spo­tre­bi­telia, firemná kli­en­tela, média, stra­te­gickí part­neri, zamest­nanci. Zákaz­níci našich zákaz­níkov môžu byť rôzni, ale naša schop­nosť pri­blí­žiť sa im a ťahať ich dopredu sa nemení. Vytvá­rame akcie na zákazku, ktoré pomá­hajú našim zákaz­ní­kom pre­zen­to­vať svoju značku svojim naj­dôle­ži­tej­ším klientom.

prime event management
home