Coca-Cola Sales conference

Názov akcie: Coca-Cola Sales conference, 2007
Cieľová sku­pina: 350 zamestnancov spoločnosti, TOP management
Cha­rak­te­ris­tika: Celodenná výročná konferencia, scéna s rozmermi 24x7m, 10 spracovaných videí – náročný  scenár + produkcia, catering, efekty.
prime event management
home