DHL Express

Názov akcie: 20 rokov DHL
Cieľová sku­pina: Obchodní partneri spoločnosti
Cha­rak­te­ris­tika: Spoločnosť DHL pozvala pri príležitosti 20. výročia zalo­ženia spo­loč­nosti svojich VIP obchodných part­nerov na slávnostnú recepciu. Okrem zaujímavého umeleckého pro­gramu domi­no­vala celej akcii atraktívne riešená scéna, ktorú tvorili krabice ako symbol prepravovaného tovaru DHL. Po oto­čení kra­bíc sa celá scéna počas akcie 4x zmenila.
 
prime event management
home