John­son Controls

Názov akcie: Christmas party - niekoľko ročníkov
Cieľová sku­pina: Top manage­ment a zamestnanci spoločnosti
Cha­rak­te­ris­tika: Vianočná párty pre zamest­nancov a TOP manage­ment spoločnosti.
 
prime event management
home