Lea­sePlan

Názov akcie: Letná párty na peróne
Cieľová sku­pina: VIP obchodní partneri spoločnosti, 250 ľudí
Cha­rak­te­ris­tika: Akcia sa konala v priestoroch his­to­rickej vlakovej stanice v Múzeu dopravy – na peróne a v pristavených vozoch, ktoré boli upravené k rôznym účelom – pódium, miesta na sedenie, alebo cocktail bar. Hostia sa k nim dostá­vali po vybu­do­va­ných mostíkoch. Pre hostí bol pripravený doplnkový program, ako napr. jazda na drezine, ...
 
prime event management
home