Penta Invest­ment

Názov akcie: Christmas party – niekoľko ročníkov
Cieľová sku­pina: Top manage­ment a zamestnanci spoločnosti
Cha­rak­te­ris­tika: Vianočná párty, ktorá sa koná každý rok pre zamestnancov a TOP manage­ment spoločnosti Penta Investment.
 
prime event management
home