Samsung Elektronics

Názov akcie: Sam­sung LCD Grand Ope­ning Cere­mony
Cieľová sku­pina: Top manage­ment Sam­sung Electro­nics, najvyšší štátni predstavitelia, partneri
Cha­rak­te­ris­tika: Slávnostné otvorenie nového závodu vo Voderadoch, kom­pletná tech­nická realizácia, živý orchester, priamy pre­nos na LED obra­zovky, slávnostný akt strihanie pásky s využitím pyro­tech­nic­kých efektov.
 

 

prime event management
home