Volkswagen

Názov akcie: Deň otvore­ných dverí 2006, 2008, 2010
Cieľová sku­pina: Zamestnanci spoločnosti spolu s rodin­nými príslušníkmi a verejnosť
Cha­rak­te­ris­tika: Stručný prehľad jednej takejto akcie v číslach: cca 25 tis. návštevníkov, orga­ni­začný tím 340 ľudí, 50 nákladných áut (dodávatelia), 75 osobných áut (dodávatelia), viac ako 70 dodá­va­teľských firiem, 10 samo­stat­ných pódií s celo­den­ným pro­gra­mom z toho 6 ozvu­če­ných, 20 stanov a sta­no­vých prístreškov, 25 vysielačiek pre agen­túru, 40 hos­te­siek, 10.000 héli­o­vých balónikov, 150 m2 gra­fiky, 10.000 ks infor­mač­ných brožúr, 3 vláčiky hop on-hop off, viac ako 10 hudobných skupín a spevákov, 3 závodné autá na testovacom okruhu, 3D show, laserová show, … a v roku 2010 aj kompletný Cirkus Alex, so zverincom a šapitó-m pre 500 ľudí.
 
prime event management
home