Vianočná párty pre obchodných partnerov BGS distribution

Názov akcie: Happy Hippie
Cieľová sku­pina: klienti a partneri spoločnosti (cca 750 ľudí)
Cha­rak­te­ris­tika: "Pozývame Vás nech tohto roku zavítate do Woodstocku. Na veľkej kvetov sláve, v meste mieru, Bratislave." Celý program a atmosféra akcie bola, ako už napovedá názov, ladená do obdobia hippies. Veľmi dôležitými prvkami bola dekorácia priestorov a kostýmy účastníkov i obslužného personálu. Program dopĺňali veľkoplošné projekcie, americký catering a exkluzívne umelecké výkony.
prime event management
home