Sam­sung Electronics

Názov akcie: Sam­sung LCD Groun­d­bre­a­king Cere­mony
Cieľová sku­pina: Naj­vyšší pred­sta­vi­telia vedenia spo­loč­nosti Sam­sung Electro­nics, štátni pred­sta­vi­telia Slo­ven­skej repub­liky, V.I.P. hostia, 350 hostí
Cha­rak­te­ris­tika: Veľko­lepé zahá­jenie stavby nového závodu na výrobu LCD obra­zo­viek, stan o roz­merech 30×50 metrov, scéna s velľko­ploš­nými LCD obra­zov­kami, pohyb­livé kulisy, otváracia scéna široká 24m, pyro­tech­nická show.
prime event management
home