Technopol – V.I.P. evet

Názov akcie: Frankie Boy
Cieľová sku­pina: obchodní partneri, 550 ľudí
Cha­rak­te­ris­tika: Program sa odohrával v historickej budove SND, kde hlavnou témou večera bol Frank Sinatra. Počas jednotlivých vstupov medzi hudobnými číslami vyrozprával svoj zaujímavý životný príbeh. Ku každému príbehu sa viazal hudobný vstup, v ktorom skladba pesničiek, interpret ako aj veľkoplošná projekcia zobrazovali práve odznené fakty. Scenár, dramaturgiu a návrh scény akcie vytvorila agentúra PromoLand interne.
prime event management
home