Tele­fó­nica O2

Názov akcie: O2 na Pohode
Cieľová sku­pina: Návštevníci fes­ti­valu, viac ako 30 tis. ľudí
Cha­rak­te­ris­tika: Tech­nická rea­li­zácia netra­dičnej stavby, pro­gram pre návštev­níkov, atrakcie, 2 extra priestory na nabitie telefónov a VIP bar. Viac ako 60 členný promo-tím.
 
prime event management
home