Tele­fó­nica O2

Názov akcie: O2 kino utorky
Cieľová sku­pina: Novinári a média
Cha­rak­te­ris­tika: O2 kino utorky — ak si zákazník O2, môžeš vziať každý utorok jednu osobu so sebou zdarma do kina. Asi to bude skvelá vec, pretože od začiatku akcie jazdia do kina samé „dôležité osoby“ s nenormálnymi autami.
 
prime event management
home