Otvorenie závodu ZF Levice

Názov akcie: Otvorenie ZF Levice
Cieľová sku­pina: Top manažment, partneri, štátni predstavitelia
Cha­rak­te­ris­tika: Slávnostné otvorenie nového závodu, živý prenos na LED obrazovky, slávnostný akt strihania pásky. Low budget realizácía.
prime event management
home